Zakelijke impact landurige sluiting huizen

Noodgedwongen zijn ook de dorpshuizen, gemeenschapshuizen, multifunctionele centra vanaf uiterlijk 15 maart voorlopig tot en met 28 april, maar mogelijk nog langer gesloten. Dat heeft allereerst veel gevolgen voor alle mensen die met veel plezier allerlei activiteiten met elkaar ondernemen. We zien dat er in de diverse gemeenschappen veel creativiteit is om toch op andere manieren die beperkingen van allerlei sociale activiteiten te ondervangen. Prachtig.

Noodgedwongen zijn ook de dorpshuizen, gemeenschapshuizen, multifunctionele centra vanaf uiterlijk 15 maart voorlopig tot en met 28 april, maar mogelijk nog langer gesloten. Dat heeft allereerst veel gevolgen voor alle mensen die met veel plezier allerlei activiteiten met elkaar ondernemen. We zien dat er in de diverse gemeenschappen veel creativiteit is om toch op andere manieren die beperkingen van allerlei sociale activiteiten te ondervangen. Prachtig.

Al eerder hebben we aangegeven landelijk aan te kaarten dat er ook oog is voor de zakelijke impact van een langdurige sluiting van de huizen. Voor veel leden zal de exploitatie in 2020 flink onder druk komen te staan en mogelijk op overzienbare termijn liquiditeitsproblemen. Landelijk is mede daarom bijgevoegde brief naar alle colleges en raadsleden in Nederland gestuurd.

Lees de brief aan colleges en raadsleden

Daarnaast is vanuit de landelijke koepels bij het ministerie, maar ook bij de diverse Kamerfracties gevraagd om ook als gemeenschapshuizen in aanmerking te komen voor de regeling tegemoetkoming inkomensderving van 4000 euro.

Wij denken dat het voor alle leden verstandig is, voor zover dit al niet is gebeurd om op basis van de ervaringen van de afgelopen weken een concrete prognose te maken van de zakelijke effecten en daarover in gesprek te gaan met de gemeente. Het is ons inziens ook belangrijk om bij te blijven houden wat de gederfde inkomsten zijn als gevolg van de maatregelen rond corona. Dit helpt (of kan in de toekomst helpen) om aanspraak te maken op compensatieregelingen.
Ook is het goed om in gesprek te gaan met uw gebruikers als met hen vaste huurprijzen zijn afgesproken. Kunnen zij de huur doorbetalen of krijgen zij liquiditeitsproblemen?
 
In het gesprek met de gemeente is een belangrijke vraag hoe deze kan bijdragen aan de oplossing van het concrete probleem van een huis. Een aantal suggesties die daarbij de revue kunnen passeren zijn bijvoorbeeld de volgende:

  • Opschorting van het innen van gemeentelijke belastingen (OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing)
  • Opschorting van het innen van terrasgelden voor gemeenschapsaccommodaties met een terrasvergunning
  • Opschorting of kwijtschelden van het innen van huur voor gemeenschapsaccommodaties voor gebruik van gemeentelijk vastgoed
  • Versoepeling van de subsidieregeling in het Sociaal Domein om inwonersinitiatieven/verenigingen te ondersteunen
  • De bevoorschotting van de verleende exploitatiesubsidies 2020 aan gemeenschapsaccommodaties
  • Het coulant omgaan met reeds verstrekte subsidies en daaraan gekoppelde verantwoordingsverplichtingen voor subsidieontvangers
  • Mogelijke problemen van huurders om aan de verplichtingen te voldoen             
  • Het treffen van compenserende maatregelen. Door de opgelegde sluiting lijden gemeenschapsaccommodaties schade doordat inkomsten uit verhuur en horeca wegvallen. Deze schade wordt op dit moment niet ondervangen door het huidige pakket aan maatregelen dat door het kabinet is ontwikkeld.

We denken zeker dat gemeenten open zullen staan voor de vragen en problemen waarvoor de diverse huizen nu komen te staan. Aarzel niet om via info@theft.nl contact op te nemen als je naar aanleiding van dit bericht of anderszins vragen hebt.

Meer over Corona

Corona en kansen

We wilden voor de zomer weer regiobijeenkomsten houden, maar helaas kon dat om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarom hebben we...

Lees meer >

De krachten bundelen

Op de persconferentie van woensdag 6 mei jl. bleef het nog onduidelijk of dorpshuizen/gemeenschapshuizen onder de regeling voor bibliotheken of...

Lees meer >