Logo W&B Consultants

Subsidies | W&B consultants

Subsidie krijgen voor een project is niet eenvoudig. Er zijn veel richtlijnen en voorwaarden waar u rekening mee moet houden. Een subsidietraject vraagt daarom veel deskundigheid en tijd. W&B Consultants biedt hierin de helpende hand. Met W&B consultants zijn kortingen op de normale tarieven afgesproken.

Er zijn in en zelfs buiten Nederland heel veel mogelijkheden om subsidies te verwerven. Maar je moet wel de weg weten. En je moet weten op welke wijze een aanvraag bij een fonds een maximale  kans maakt gehonoreerd te worden. Want dat werkt bij elk fonds anders. Daarnaast vergt dit soort trajecten vaak veel tijd en uithoudingsvermogen.

Daarom zijn er gespecialiseerde bureaus die in deze trajecten willen ondersteunen. ’T Heft heeft hier de afgelopen maanden naar gekeken. En nu een mantelovereenkomst afgesloten met Willemsen en Bierens consultants. Een bureau met een goede naam en een concurrerend tarief. En op dit tarief heeft ’t Heft nog een mooie korting voor de leden bedongen.

Wat doet W&B consultants?

Het krijgen van subsidie voor een project is niet eenvoudig. Er zijn veel richtlijnen en voorwaarden waar u rekening mee moet houden. Een subsidietraject vraagt daarom veel deskundigheid en tijd. Tijd waar het u en de bij uw organisatie aangesloten gemeenschapshuizen vaak aan ontbreekt. Bovendien kan het lastig zijn om te bepalen welke subsidieregelingen in een specifieke situatie het meest geschikt zijn. W&B Consultants biedt hierin de helpende hand. Sinds mei 2012 ondersteunen zij non-profit instellingen, gemeenten, bedrijven en particulieren bij het opzetten van subsidieprojecten, evenals de begeleiding en realisatie ervan. Daarbij ligt de nadruk op de financiële haalbaarheid van het project. Voor mei 2012 hebben zij dezelfde werkzaamheden bij andere werkgevers uitgevoerd. Inmiddels hebben wij zo’n 25 jaar ervaring in het subsidievak. W&B Consultants bepaalt welke mogelijke subsidies en fondsen het project kunnen ondersteunen, ondersteunt bij de voortgangs- en eindrapportages van projecten, houdt u en uw leden voortdurend op de hoogte van ontwikkelingen in de subsidiewereld en helpt en ondersteunt waar nodig. Desgewenst kunnen zij ook het gehele financiële projectmanagement verzorgen. Kortom, zij leveren subsidiemanagement op maat en begeleiden de projecten van kop tot staart.

Voordelen W&B consultants

Het inschakelen van W&B Consultants heeft veel voordelen:

  • Allereerst bespaart W&B Consultants u en uw leden bij het zoeken naar en aanvragen van subsidie kostbare tijd, die u beter aan uw  core business kunt besteden.
  • W&B Consultants denkt mee bij het ontwikkelen van uw plannen teneinde een zo groot mogelijke slagingskans bij het aanvragen van subsidies te krijgen. Zij hebben een uitgebreide kennis van de subsidiemarkt en de daarbij behorende mogelijkheden. Daardoor zijn zij bijvoorbeeld in staat meerdere subsidieaanvragen in te dienen om ervoor te zorgen dat uw project de financiële steun krijgt die het verdient. Zij zoeken altijd naar combinaties van subsidies die met elkaar kunnen cumuleren. Hierbij letten zij ook op de investeringskans
  • W&B Consultants heeft goede contacten met particuliere fondsen en subsidiegevers. 
  • De sterke kracht van W&B Consultants is de persoonlijke manier van werken. Niet alleen maken zij duidelijke, heldere afspraken met u, maar W&B Consultants houdt de lijnen met zowel u als de subsidieverstrekker kort. Daardoor kunnen zij snel communiceren en kunnen er direct besluiten genomen worden.
  • W&B Consultants levert subsidiemanagement op maat. Zij verzorgen alle contacten met de subsidieverstrekker, leveren tussen- en eindrapportages, houden u op de hoogte van wijzigingen in de subsidiemarkt, voeren de projectadministratie en nemen u desgewenst nog meer werk uit handen, bijvoorbeeld door het leveren van een projectleider.

De aanpak

De in dit voorstel beschreven dienstverlening heeft tot doel de benodigde specialistische ondersteuning te bieden om optimaal gebruik te maken van subsidies, bijdrageregelingen en fondsen. Dit voorstel gaat derhalve met name in op:
– het identificeren van subsidiemogelijkheden voorafgaand aan de uitvoering van het investeringstraject.
– het continue monitoren van relevante projectprocessen om tijdig en op de juiste wijze aanvraagtrajecten in gang te kunnen zetten.
– het initiëren van subsidie-aanvraag-trajecten e n het opstellen en indienen van de subsidieaanvragen zelf.
– het in voorkomende gevallen voeren van het financiële projectmanagement.

Een subsidietraject is opgedeeld in 3 fasen, te weten

A. Subsidie-inventarisatie.
Om de subsidiemogelijkheden voor een bij uw vereniging aangesloten gemeenschapshuis in kaart te kunnen brengen zullen wij een subsidie-inventarisatie verrichten aan de hand van het projectplan van het betreffende gemeenschapshuis. Zij onderzoeken hierbij subsidies op:
– regionaal niveau
– provinciaal niveau
– nationaal niveau
– Europees niveau
– fondsen
De inventarisatie wordt met het bestuur van het betreffende gemeenschapshuis doorgesproken.

B. Uitvoeren en begeleiding subsidieaanvragen.
Aan de hand van de uitkomsten van die bespreking zal W&B Consultants een projectplan maken en subsidieaanvragen opstellen. Dit uiteraard conform de gestelde eisen welke geformuleerd zijn in de subsidieregeling(en) waarvoor gekozen is. Zij voeren aanvullend overleg met de subsidieverstrekkende instantie(s). Projectinhoudelijke informatie zal door het gemeenschapshuis worden aangeleverd op een zodanige wijze, dat van daaruit een gerichte aanvraag kan worden geformuleerd. Zij zullen zorgdragen voor de juiste invulling van de projectgegevens waarbij de subsidieaanvragen zorgvuldig met het gemeenschapshuis zullen worden afgestemd, zowel inhoudelijk als procedureel.

C. Projectmanagement vanuit subsidietechnisch oogpunt.
Zodra de financiering van het project rond is, kan gestart worden met de uitvoering. W&B Consultants gaat er van uit dat de verwerking van de inhoudelijke en de financiële gegevens binnen het betreffende gemeenschapshuis zelf plaatsvindt en wel op een zodanige wijze die vooraf uitvoerig zal worden besproken. W&B Consultants zal dan begeleiden bij het opstellen van goede voortgangs- en eindrapportages. Desgewenst kan W&B Consultants ook de projectadministratie (tussentijdse- en eindverantwoording) verzorgen. Dit geschiedt op uurbasis. Vooraf zal dan een offerte met opgave van het aantal uren worden gemaakt.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals omschreven, zet W&B Consultants de heren Marcel Willemsen en Twan Bierens in.

W&B consultants
De heer M. Willemsen | 06-23227327
marcel@wenbconsultants.nl | www.wenbconsultants.nl