Wat wil 't Heft?

't Heft

Voor de visie op het toekomstig functioneren van ’t Heft is (als afgeleide de hiernaast gestelde) de vraag leidend “Wat kan ’t Heft betekenen voor de gemeenschapshuizen in Noord-Brabant?”. Het antwoord hierop luidt – op hoofdlijnen – als volgt:

  • Ondersteuning van de besturen bij zowel de eerder geschetste visieontwikkeling als de aanpak om van de bestaande toestand te komen tot de gewenste situatie. Kortom, ondersteuning bij de verdere professionalisering (zoals hierboven toegelicht) van de gemeenschapshuizen.
  • Belangenbehartiging bij overheden en andere relevante organisaties, zoals welzijnsorganisaties, woningcorporaties en zorginstellingen, alsmede verbreding van het huidige platform ten behoeve van zowel samenwerking als uitwisseling van kennis en ervaring.
  • Stimuleren van nieuwe initiatieven tot vrijwilligerswerving en van kadervorming, mede ter bevordering van de betrokkenheid van vrijwilligers.

Op basis van eigen analyse en initiatief een voortrekkersrol vervullen bij de verdere ontwikkeling van de gemeenschapshuizen in Noord-Brabant, teneinde te bevorderen dat het gemeenschapshuis een – in alle opzichten – passende rol vervult binnen de gemeenschap: een gebouw van betekenis!

Gemeenschapshuizen

  • In alle gevallen wordt van de besturen van gemeenschapshuizen dringend een verdere professionalisering verlangd, ook bij de kleinste accommodaties. Overigens duidt ‘professionalisering’ hier niet op meer beroepskrachten, maar wil dit zeggen dat het gemeenschapshuis op een planmatige en bedrijfsmatige wijze moet worden bestuurd en beheerd, als maatschappelijke onderneming.
  • Elk gemeenschapshuis dient daarbij een visie op het eigen functioneren te ontwikkelen, rekening houdend met relevante ontwikkelingen en afgestemd op de behoeften en wensen in de omgeving: het dorp, de wijk of buurt. Met andere woorden, de vraag “Wat kan het gemeenschapshuis betekenen voor deze gemeenschap?” moet leidend zijn bij bedoelde visieontwikkeling.
  • Aansluitend is veel aandacht vereist voor de kwaliteit van de sociaal-culturele en maatschappelijke dienstverlening die het gemeenschapshuis levert.
  • Om de vereiste kwaliteit te kunnen realiseren is samenwerking noodzakelijk. Externe partijen, zoals gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en andere relevante organisaties, vormen geen bedreiging maar kunnen als partner een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van het gemeenschapshuis.
  • Tegelijkertijd moeten de bewoners in de omgeving worden betrokken bij het gemeenschapshuis. Zij vormen als het ware de “oren en ogen” van dorp, wijk of buurt en kunnen bovendien als vrijwilliger een geweldige bijdrage leveren aan een efficiënte exploitatie van het gemeenschapshuis.
  • Met het inzetten van vrijwilligers en door de betrokkenheid die zij doorgaans tonen, kan meerwaarde worden gerealiseerd en wordt niet automatisch een concessie gedaan aan de kwaliteit van de dienstverlening.